Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski

Szanowny Panie Prezydencie,

wolność wyznania i sumienia stanowi jedną z fundamentalnych zasad polskiej konstytucji oraz międzynarodowego systemu praw człowieka. Art. 53 Konstytucji RP gwarantuje każdemu „wolność sumienia i religii”, obejmującej także prawo do jej „uzewnętrzniania”. Jednocześnie Konstytucja stanowi jednoznacznie, że wszelkie ograniczenia prawa do uzewnętrzniania własnej religii mogą być wprowadzane „jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.”

Ładowanie formularza

Podpisane przez Pana Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Standardów równego traktowania w Urzędzie m.st. Warszawy jest bezprecedensowym uderzeniem w te konstytucyjne prawa i wolności. Zakazuje się w nim bowiem nie tylko umieszczania symboli religijnych na ścianach urzędów ale także na biurkach urzędników. Zarządzenie wprowadza również zakaz organizowania przez warszawski urząd wydarzeń zawierających elementy religijne – modlitw, nabożeństw czy święcenia.

Swoją decyzję tłumaczy Pan troską o uczucia niewierzących petentów. Tymczasem Sąd Najwyższy już kilkukrotnie potwierdzał, że obecność krzyży w przestrzeni publicznej nie może być traktowana jako dyskryminacja osób niewierzących.

W wyroku z dnia 20 września 2013 roku Sąd Najwyższy orzekł, że „osoba, która deklaruje się jako niewierząca, nie może oczekiwać, że nie będzie miała kontaktu z osobami wierzącymi, ich praktykami i symbolami religijnymi, bo w życiu społecznym byłoby to równoznaczne z ograniczeniem swobody sumienia osób wierzących”. Z kolei 15 lipca 2010 Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat obecności krzyży w lokalach wyborczych, stwierdzając wprost, że „pozostawienie krzyża w lokalu wyborczym, na który pomieszczenie udostępniła szkoła podstawowa, nie może być odczytane jako dyskryminacja innych wyznań”.

Co więcej, 6 września 1990 r. Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie, która może wkrótce dotyczyć pracowników warszawskich urzędów. Sędziowie SN stanęli po stronie pracownika, który odmówił wykonania polecenia pracodawcy, żądającego zdjęcia krzyża w zakładzie pracy. SN stwierdził w uzasadnieniu, że symbolika Krzyża jest „pozytywna dla kultury nie tylko chrześcijańskiej, lecz wręcz ogólnoludzkiej”.

Podpisane przez Pana zarządzenie uderza w gwarantowaną konstytucyjnie wolność sumienia i wyznania oraz w prawo do uzewnętrzniania własnej religii. Jednocześnie dokument narzuca warszawskim urzędnikom posłuszeństwo wobec założeń ideologii gender poprzez nakaz używania języka właściwego założeniom teorii gender.

Dlatego wzywamy Pana do poszanowania konstytucyjnych zasad wolności słowa, sumienia i wyznania poprzez wycofanie Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Standardów równego traktowania w Urzędzie m.st. Warszawy i jasnego zadeklarowania, że pracownicy warszawskich urzędów mają prawo do swobodnego uzewnętrzniania własnej wiary

Z wyrazami szacunku

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

Władze Warszawy dokonały właśnie bezprecedensowego ataku na gwarantowaną konstytucyjnie wolność wyznania!

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia Standardów równego traktowania w Urzędzie m.st. Warszawy, w którym nie tylko wprowadzono zakaz wieszania krzyży w budynkach warszawskich urzędów ale także zakazano pracownikom urzędów eksponowania symboli religijnych na swoich biurkach.

W budynkach urzędu dostępnych dla osób z zewnątrz oraz podczas wydarzeń organizowanych przez urząd nie eksponuje się w przestrzeni (np. na ścianach, na biurkach) żadnych symboli związanych z określoną religią czy wyznaniem.

Jednocześnie w zarządzeniu stwierdzono, że w trakcie wydarzeń organizowanych przez warszawski urząd nie może być żadnych elementów o charakterze religijnym.

Wydarzenia organizowane przez urząd mają charakter świecki, tzn. nie zawierają elementów religijnych, np. modlitwy, nabożeństwa, święcenia.

Zarządzenie Prezydenta Warszawy jest nie tylko uderzeniem w wolność wyznania ale też narzuca pracownikom warszawskich urzędów radykalną ideologię gender.

W dokumencie czytamy między innymi o tym, że warszawscy urzędnicy powinni zwracać się osób transpłciowych lub niebinarnych, używając preferowanych przez nich zaimków i pytać o zaimki przed rozpoczęciem rozmowy. Ratusz zachęca też urzędników do używania feminatywów i form bezosobowych.

Jeśli osoba, z którą rozmawiasz, zwróci się do Ciebie o stosowanie w rozmowie z nią jakiejś konkretnej formy językowej – uwzględnij to. Np. w przypadku osoby transpłciowej, której wygląd zewnętrzny może odbiegać od stereotypowych wyobrażeń związanych z płcią zapisaną w oficjalnych dokumentach, zwracaj się do niej taką formą imienia czy zaimków określających płeć, jakie sama zasygnalizuje.

Formy neutralne płciowo są szczególnie ważne dla osób niebinarnych, czyli nieidentyfikujących się jedynie z płcią męską lub żeńską. Mogą one, mówiąc czy pisząc o sobie, używać np. zaimków lub czasowników w liczbie mnogiej lub formie bezosobowej, np. „przyszłom”, „przyszliśmy”, a na piśmie także z iksem – „przyszłxm..

Rafał Trzaskowski tłumaczy usuwanie krzyży ze ścian i biurek pracowników troską o „neutralność” światopoglądową urzędników, jednocześnie zmuszając ich do używania języka zgodnego z określoną, lewicową ideologią.

Nie możemy na to pozwolić!

Zarządzenie Rafała Trzaskowskiego to jawny atak na wolność wyznania i sumienia pracowników warszawskich urzędów.

 

Art. 53 Konstytucji RP zapewnia każdemu „wolność sumienia i religii” oraz wolność do „uzewnętrzniania” własnej religii. 

 

Nie możemy pozostać bierni wobec ataku na nasze konstytucyjne prawa i wolności!

Dlatego apelujemy do Prezydenta Warszawy o poszanowanie dla polskiej konstytucji i wycofanie bezprawnego zarządzenia ograniczającego wolność sumienia i wyznania warszawskich urzędników.

© 2024 ORDO IURIS – Instytut na Rzecz Kultury Prawnej